Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองจากเชื่อไวรัสโคโรน่า
 

วีดีทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมบริจาคโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19" (04 มิ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศู... (13 พ.ค. 2564)  
เทศบาลเมืองสนันรักษ์เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบ... (27 เม.ย. 2564)  
กำหนดการออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือก... (28 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)ในการแก้ไขปัญ... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ... (10 ก.พ. 2564)
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบปร... (22 ต.ค. 2563)
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22 ต.ค. 2563)
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (23 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้ารับก... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้ารับก... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (11 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการประเมิ... (23 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 13.00 มอบอุปกรณ์ในการอภิบาลผู้ป่วย อาธิ เตียง รถเข็นนั่... (15 มิ.ย. 2563)
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของผู้นับถ... (12 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (20 พ.ค. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (20 พ.ค. 2563)
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื... (09 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประเมินความพร้อมในการเ... (10 มิ.ย. 2564)  

การรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย... (01 มิ.ย. 2564)  

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดูแ... (25 พ.ค. 2564)  

ฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อไวร... (21 พ.ค. 2564)

ฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อไวร... (21 พ.ค. 2564)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (21 พ.ค. 2564)

การถ่ายทำสกู๊ปสารคดีเชิงร... (20 พ.ค. 2564)

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ ... (11 พ.ค. 2564)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (06 พ.ค. 2564)

บรรยากาศการรับสมัครเลือกต... (08 ก.พ. 2564)

การป้องกันการแพร่ระบาดของ... (29 ธ.ค. 2563)

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส... (26 พ.ย. 2563)

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบัง... (23 ต.ค. 2563)

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบัง... (23 ต.ค. 2563)

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบัง... (13 ต.ค. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (29 ก.ย. 2563)

กิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ... (28 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (25 ก.ย. 2563)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2... (24 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (18 ก.ย. 2563)
Responsive image
ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี... (15 ก.พ. 2564)  
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการติดตั้ง... (10 ก.พ. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (10 ก.พ. 2564)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู... (22 ม.ค. 2564)
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (22 ม.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู... (22 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู... (22 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู... (22 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู... (22 ม.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 (13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธ... (11 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (20 พ.ค. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง12 หมู่4 ตำบ... (20 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประย... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตรงข้ามวั... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากของเดิม) บริเวณชุมชนหมู่บ้านแ... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธ... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบา... (20 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล (29 ธ.ค. 2563)  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และแ... (17 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล... (24 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนส... (17 เม.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ... (28 มี.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... (06 ม.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานที่เ... (02 ม.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th


แชทรูม