Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ


Responsive image
วีดีทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน... (12 ก.ค. 2562)  
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (06 มิ.ย. 2562)  
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 (08 ต.ค. 2561)  
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 ส.ค. 2561)
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย... (06 พ.ย. 2560)
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในการจัดทำร่างกฏหมายระ... (28 ก.ย. 2560)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (20 ธ.ค. 2559)
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (15 พ.ย. 2559)
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับเงินสวัส... (03 พ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที... (01 พ.ย. 2559)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (08 ต.ค. 2559)
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ แบบเทท้าย (31 ส.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองสนันรักษ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง... (13 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (05 พ.ย. 2558)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เปลี่ยนแปลงสายงานผู้ปฎิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน... (08 ต.ค. 2558)
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ (08 ต.ค. 2558)
รายงายการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (22 ก.ย. 2558)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (22 ก.ย. 2558)
รายงานการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕... (26 มิ.ย. 2558)
รายงานการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์... (26 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต้อน... (10 ก.ค. 2562)  

จิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประ... (26 เม.ย. 2562)  

วันโครงการวันผู้สูงอายุเท... (17 เม.ย. 2562)  

ตั้งชื่อการจัดงาน รศ 121 ... (18 มี.ค. 2562)

การประชุมกับเจ้าหน้าที่จา... (28 ก.พ. 2562)

เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเด... (28 ก.พ. 2562)

การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสต... (31 ม.ค. 2562)

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (28 ม.ค. 2562)

โครงการวันครู ประจำปีงบปร... (18 ม.ค. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (18 ม.ค. 2562)

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เ... (06 ธ.ค. 2561)

โครงการจิตอาสา หน่วยพระรา... (22 ต.ค. 2561)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน... (19 ต.ค. 2561)

โครงการแนวทางการคัดกรองแล... (01 ต.ค. 2561)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษ... (12 ส.ค. 2561)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษ... (28 ก.ค. 2561)

โครงการวันเข้าพรรษา (26 ก.ค. 2561)

โครงการป้องกันโรคอุบัติให... (06 ก.ค. 2561)

โครงการวันเทศบาล 2561 (26 เม.ย. 2561)

โครงการวันผู้สูงอายุ พ.ศ.... (19 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. บริเวณซอยน... (21 ก.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงถนนแอลฟัสติก บริเวณทางเข้าวิทยาลัยเทคนิค (16 มิ.ย. 2560)  
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนบริเวณ๙อยดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธั... (12 เม.ย. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณหน้าหมู่บ้านริมน้ำ หมู่ที่... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณล๊อกปฏิรูปที่ดิน 20 ไร่ ม.4... (17 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณล๊อกปฏิรูปที่ดิน 20 ไร่ ม.4... (17 มี.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th