Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองจากเชื่อไวรัสโคโรน่า
 

วีดีทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (23 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้ารับก... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้ารับก... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (11 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการประเมิ... (23 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 13.00 มอบอุปกรณ์ในการอภิบาลผู้ป่วย อาธิ เตียง รถเข็นนั่... (15 มิ.ย. 2563)
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของผู้นับถ... (12 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (20 พ.ค. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (20 พ.ค. 2563)
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื... (09 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างข... (24 มี.ค. 2563)
เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะงานในห... (24 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเม... (16 มี.ค. 2563)
รายงานผลการพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (27 ก.พ. 2563)
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การแบ่งเขตเลือกตั้งส... (24 ก.พ. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ก.พ. 2563)
ขอสูบน้ำจากคลองสาธารณะ (19 ก.พ. 2563)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ก.พ. 2563)
รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูล... (13 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแ... (09 ก.ย. 2563)  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแ... (09 ก.ย. 2563)  

การประชุมประชาคมเมืองเทศบ... (09 ก.ย. 2563)  

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (14 ส.ค. 2563)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จัด... (13 ส.ค. 2563)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้จ... (12 ส.ค. 2563)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็... (12 ส.ค. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรั... (11 ส.ค. 2563)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เข้า... (07 ส.ค. 2563)

การรับมอบเครื่องอุปโภค บร... (04 ส.ค. 2563)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบ... (31 ก.ค. 2563)

โครงการ เมืองสวย น้ำใส ปท... (31 ก.ค. 2563)

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรัก... (28 ก.ค. 2563)

นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล... (28 ก.ค. 2563)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์้ำเน... (03 ก.ค. 2563)

นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล... (25 มิ.ย. 2563)

นายกอ่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผ... (08 มิ.ย. 2563)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล... (02 มิ.ย. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (29 พ.ค. 2563)

การออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ ว... (19 พ.ค. 2563)
Responsive image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธ... (11 มิ.ย. 2563)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (20 พ.ค. 2563)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง12 หมู่4 ตำบ... (20 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประย... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตรงข้ามวั... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากของเดิม) บริเวณชุมชนหมู่บ้านแ... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธ... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบา... (20 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน(ต่อจากเดิม) บริเวณซอยดอนใหญ่ (09 มี.ค. 2563)
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศคลองรังสิต บริเวณตรงข้ามวัดสระบัว (06 มี.ค. 2563)
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 (05 มี.ค. 2563)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรร... (28 ก.พ. 2563)
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านแสงตะวัน 63 (28 ก.พ. 2563)
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนบริเวณซอยดอนใหญ่ 63 (28 ก.พ. 2563)
โครงการปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณชุมชนหมู่บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรัก... (28 ก.พ. 2563)
โครงการปรับปรุงปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ 1 ตำบลบึงน้ำรั... (28 ก.พ. 2563)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยดอนใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบึงสนั... (26 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20 ก.พ. 2563)
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (18 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และแ... (17 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล... (24 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่... (20 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนส... (17 เม.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ... (28 มี.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... (06 ม.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานที่เ... (02 ม.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th


แชทรูม