ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาลตำบล

คำขวัญประจำตำบล

www.yourdomain.go.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ
วีดีทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราขการทหาร (11 ต.ค. 2562)  
โครงการบริการรถสุขาเคลื่อนที่ (10 ต.ค. 2562)  
โครงการบริการรถดูดโคลนเลน (10 ต.ค. 2562)  
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สป่วยเอดส์ประจำ... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 256... (12 ก.ย. 2562)
ประกาศปรับปรุงผิวถนนหมู่บ้านแสงตะวัน (30 ส.ค. 2562)
ประกาศก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยซัลออยล์... (30 ส.ค. 2562)
ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณชลประคอง ม.2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธ... (30 ส.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ (20 ส.ค. 2562)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน... (12 ก.ค. 2562)
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (06 มิ.ย. 2562)
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 (08 ต.ค. 2561)
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 ส.ค. 2561)
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย... (06 พ.ย. 2560)
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในการจัดทำร่างกฏหมายระ... (28 ก.ย. 2560)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (20 ธ.ค. 2559)
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (15 พ.ย. 2559)
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับเงินสวัส... (03 พ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที... (01 พ.ย. 2559)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (08 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการออกเยี่ยมบ้านและฟื... (08 ต.ค. 2562)  

การก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ... (20 ก.ย. 2562)  

รับสมัครจิตอาสา พระราชทาน... (06 ก.ย. 2562)  

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (14 ส.ค. 2562)

พิธีถวายเครืองราชสักการะแ... (14 ส.ค. 2562)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล... (14 ส.ค. 2562)

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประ... (09 ส.ค. 2562)

โครงการรักษาศีล ๕ (08 ส.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟ... (08 ส.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟ... (08 ส.ค. 2562)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต้อน... (10 ก.ค. 2562)

จิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประ... (26 เม.ย. 2562)

วันโครงการวันผู้สูงอายุเท... (17 เม.ย. 2562)

ตั้งชื่อการจัดงาน รศ 121 ... (18 มี.ค. 2562)

การประชุมกับเจ้าหน้าที่จา... (28 ก.พ. 2562)

เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเด... (28 ก.พ. 2562)

การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสต... (31 ม.ค. 2562)

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (28 ม.ค. 2562)

โครงการวันครู ประจำปีงบปร... (18 ม.ค. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (18 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยสุ... (16 ต.ค. 2562)  
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยเ... (16 ต.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยภัทรสิน หมู่2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ ... (27 ก.ย. 2562)  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยภัทรสิน หมู่ที่2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภ... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมื... (16 ก.ย. 2562)
วางท่อระบายน้ำพร้อมพ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยบุญวงศ์ หมู่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญ... (16 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้... (16 ก.ย. 2562)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยบุญวงศ์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ... (04 ก.ย. 2562)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้ามร้านทิวไผ่ หม... (04 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยสุดมนัส หมู่ที่2 ตำบลบึงสนั่น อำเ... (03 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยวาดเขีย... (03 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่4 ตำบลบึงสนั่... (03 ก.ย. 2562)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รายจ่ายค้างจ่... (27 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (26 ส.ค. 2562)
วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) บริเวณถนนเลียบคลองสองซอย 11 ฝั่งใต้ด้านตะวันตก (... (26 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณทางเข้าลำลูกกา (หาญสวัสดิ์แลนด์ ถนนหมายเล... (26 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... (26 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยซัลออยล์ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเ... (26 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... (23 ส.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th