Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของเมืองสนั่นรักษ์

    

                แต่เดิมสนั่นรักษ์เป็นเพียงตำบลเล็กๆ สองตำบลรวมกันในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมืองปริมณฑลที่มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่คลอง 9 ถึงคลอง 14 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง แห่งแรกเป็นบึงน้ำที่อยู่บริเวณคลอง 12 - 13 ลักษณะเด่นของบึงนี้ คือ มีน้ำใสและเต็มมองเห็นเป็นสีดำ ชาวบ้านละแวดนั้นจึงเรียกบึงนี้ว่า บึงน้ำรัก แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่านวิวัฒนาการแห่งภาษาได้เปลี่ยนแปลงให้ บึงน้ำรัก กลายเป็น บึงน้ำรักษ์ ในเวลาต่อมา กอปรกับแหล่งน้ำอีกแห่งอยู่ไม่ไกลจากบึงน้ำรักษ์มากนัก บึงน้ำแห่งนี้เป็นบึงน้ำที่มีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากลงมากินน้ำ ทำให้เกิดส่งเสียงเอ็ดอึงอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านแถบนั้นจึงขนานนามบึงตามเสียงอื้ออึงว่า บึงสนั่น ด้วยเหตุนี้ ชื่อเมืองสนั่นรักษ์ จึงถือกำเนิดขึ้น โดยการนำชื่อท้ายของบึงสนั่นและบึงน้ำรักษ์หลอมรวมเข้าด้วยกัน
     สภาพเมืองสนั่นรักษ์ในอดีตเป็นเพียงป่ารกชัฏ แม้จะมีดินอุดมดีแต่พื้นที่ยังขาดแคลนน้ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในปี พ.ศ.2433 จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ถึงเขตจังหวัดนครนายก และพระราชทานนามคลองแห่งนี้ว่า คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ที่อาศัยในละแวกนั้น
     ปัจจุบันเมืองสนั่นรักษ์มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกทั้งยังมีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ไหลตัดผ่านกลางพื้นที่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นแหล่งส่งน้ำเพื่อประโยชน์ด้านกสิกรรม ปลูกพืชสวนและพืชไร่ เนื่องจากมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ประกอบกับลักษณะของดินเป็นดินเหนียว เนื้อดินละเอียด สามารถอุ้มน้ำและกักเก็บน้ำได้ค่อนข้างดี จึงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน โดยเฉพาะสวนส้มเขียวหวานซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกและพืชเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
     ด้วยเป็นเมืองปริมณฑลมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดินดี น้ำใช้สะอาด อากาศบริสุทธิ์ จึงทำให้เมืองสนั่นรักษ์กลายเป็นอีกแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีผู้คนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาเพียงไม่นานนัก


     

              จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา ตำบลบึงสนั่นและตำบลบึงน้ำรักษ์ ในอดีตเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอรังสิต (อำเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) เรียกว่า ทุ่งหลวง จากเมืองเล็กๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกลายเป็นเมืองขนาดกลาง กอปรกับเป็นเมืองปริมณฑลจึงมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการยกระดับให้เป็นสุขาภิบาลและตั้งชื่อใหม่ว่า สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเพื่อให้การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และด้วยความมุ่งมาดปรารถนาอย่างตั้งใจจริงของท่านนายกฯ สมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์ ในการบริหารพัฒนาตำบลสนั่นรักษ์ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมท้องถิ่นอื่นๆ จึงสามารถทำให้มีการยกระดับเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในเวลาต่อมา

ความเป็นมาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

     

              สมัยแรกเริ่มสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเมื่อ พ.ศ.2543 จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน 7 หน่วย ได้แก่ สำนักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน และกองสวัสดิการสังคม ระยะต่อมาความต้องการรับบริการของประชาชนที่มาติดต่อราชการมีเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจึงเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์หลังใหม่ขึ้น โดยจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลหลังเดิม ปัจจุบันอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาดความสูง 4 ชั้น พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอาคาร ระบบลิฟท์ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,380 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ราคาก่อสร้าง 74,722,000 บาท โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในให้สวยงาม รวมทั้งมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการจากทางเทศบาล

ความภาคภูมิใจของชาวสนั่นรักษ์

     

             เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย (เทศบาลขนาดกลาง) ในการเข้าร่วมโครงการ "ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2550" และได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ "เทศบาลน่าอยู่ด้านสุขภาพ ประจำปี 2551 และรางวัล Best Practice Model" จากศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถพัฒนาเป็นเทศบาลน่าอยู่ด้านสุขภาพ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ และมีผลสัมฤทธิ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับ 1 และรางวัล Best Practice Model ของพื้นที่เขต 1 ด้วย

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th