Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ตั้งแต่คลองซอยที่ 9 ถึง คลองซอยที่ 14 สำหรับใช้ส่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในด้านกสิกรรม ภูมิประเทศเหมาะกับการทำนา ทำสวน และทำไร่ เพราะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ อำเภอหนองเสือ
: ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา
: ติดต่อกับ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
: ติดต่อกับ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ
     ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
     ฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
     ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม


ที่ตั้ง  เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เนื้อที่  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีพื้นที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตั้งแต่คลอง 9 -14 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์ แยกหมู่บ้านเป็นรายตำบลได้ดังนี้ ตำบลบึงสนั่น มีหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่, ตำบลบึงน้ำรักษ์ มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th