Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน   

     เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีประชากรทั้งหมด 22,278 คน แยกเป็นชาย 10,406 คน เป็นหญิง 11,872 คน (ข้อมูลสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตทศบาล
2) ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 15% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
3) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
โดยมีวัดในพื้นที่ 3 แห่ง
     1. วัดขุมแก้ว
     2. วัดสระบัว
     3. วัดพิชิตปิตยาราม
* มัสยิดอิสลาม 2 แห่ง

การศึกษา

 
สังกัด ท้องถิ่น สปช. สช. กรมสามัญฯ กรมอาชีวฯ รวม
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับก่อนประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียนสังกัด
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์

ระดับประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียนสังกัด
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์

ระดับมัธยมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์

ระดับอาชีวศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์


3 
13
12
375
10


3
36
1,174
31


1
11
404
30


 
   

1
35
1,454
51
 

ระดับอุดมศึกษา
-  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ คลอง 13 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2550

สาธารณสุข

 
ศูนย์บริการสาธารณสุข   
คลินิกเอกชน    
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จำนวน  2  แห่ง
จำนวน  2  แห่ง
จำนวน  1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รอข้อมูลดำเนินการ


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th