Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

    สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือในส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
     1. งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการในด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานร้องเรียนแจ้งมติเวียนกองต่างๆ ทราบ งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล งานประเมินการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังงานพัฒนาบุคล
     2. งานทะเบียนราษฎร  ให้บริการด้านขอหมายเลขประจำบ้าน บริการรับแจ้งย้ายปลายทางจากสำนักงานต้นทาง - ปลายทาง บริการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก บริการรับขอตรวจคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร บริการรับแจ้งการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
     3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่างๆ


     กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการศาสนาและประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
     1. งานบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย
         - งานแผนและโครงการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
         - งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0 - 3 ปี การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
     2. งานการศาสนาและวัฒนธรรม  ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด งานส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย
         - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกรักษ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

     กองคลัง  เป็นกองที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฎิบัติงานในหน้าที่ของการเงินและการบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี แบ่งออกเป็น
     1. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดทำเช็ค จัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
     2. งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
     3. งานผลประโยชน์  มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
     4. งานทะเบียนและทรัพย์สินของทางเทศบาล  รับผิดชอบในส่วนของงานแผนที่ภาษี การคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การจัดเก็บและบำรุงรักษาทะเบียนทรัพย์สินเอกสารที่เกี่ยวข้อง


     กองช่าง  มีหน้าที่ออกแบบสำรวจ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ขุดดิน/ถมดิน งานแผนการปฎิบัติควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรม ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การวางแผนและควบคุมการก่อสร้างการซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ไฟฟ้า ควบคุม ดูแล สถานที่และที่ดินสาธารณประโยชน์ งานปรับปรุงแก้ไขให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมแซมบำรุงรักษา การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

     กองวิชาการและแผนงาน  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
     1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ
         - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภคหลัก งานจัดทำและเรียบรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา ระยะปานกลาง แผนประจำปีและแผนพัฒนาเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         - งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานศึกษาหางานหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น และงานนิติการ
         - งานบริการและเผยแพร่  มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
         - งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
         - งานบริการข้อมูลและข่าวสารท้องถิ่น  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวสารเทศบาล การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานให้บริการติดต่อสอบถาม บริการข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน หรือติดต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของเทศบาล บันทึกภาพกิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมเป็นหลักฐานประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ การดำเนินการออกอากาศเสียงตามสาย งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         - งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     กองสวัสดิการและสังคม แบ่งออกเป็น 3 งานด้วยกัน คือ
     1. งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  และทุพพลภาพ งานส่งเสริมสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
     2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
     3. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
   
  4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 มีหน้าที่ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานหลักๆ ที่ต้องรับผิดชอบดูแลก็คือ
     1. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  งานนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอนามัยโรงเรียนอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. งานด้านรักษาความสะอาดหมายถึงการจัดเก็บขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฎิกูล การล้างทำความสะอาด
     3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ควบคุมแมลง และพาหะนำโรคอื่นๆ รวมไปถึงการป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันยาเสพติดประเภทต่างๆ
     4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ กำหนดมาตรการการควบคุม  การวางแผนและการดำเนินการตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th