Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

    สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือในส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
     1. งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการในด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานร้องเรียนแจ้งมติเวียนกองต่างๆ ทราบ งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล งานประเมินการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังงานพัฒนาบุคล
     2. งานทะเบียนราษฎร  ให้บริการด้านขอหมายเลขประจำบ้าน บริการรับแจ้งย้ายปลายทางจากสำนักงานต้นทาง - ปลายทาง บริการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก บริการรับขอตรวจคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร บริการรับแจ้งการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
     3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่างๆ


     กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการศาสนาและประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
     1. งานบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย
         - งานแผนและโครงการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
         - งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0 - 3 ปี การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
     2. งานการศาสนาและวัฒนธรรม  ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด งานส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย
         - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกรักษ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

     กองคลัง  เป็นกองที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฎิบัติงานในหน้าที่ของการเงินและการบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี แบ่งออกเป็น
     1. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดทำเช็ค จัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
     2. งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
     3. งานผลประโยชน์  มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
     4. งานทะเบียนและทรัพย์สินของทางเทศบาล  รับผิดชอบในส่วนของงานแผนที่ภาษี การคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การจัดเก็บและบำรุงรักษาทะเบียนทรัพย์สินเอกสารที่เกี่ยวข้อง


     กองช่าง  มีหน้าที่ออกแบบสำรวจ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ขุดดิน/ถมดิน งานแผนการปฎิบัติควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรม ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การวางแผนและควบคุมการก่อสร้างการซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ไฟฟ้า ควบคุม ดูแล สถานที่และที่ดินสาธารณประโยชน์ งานปรับปรุงแก้ไขให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมแซมบำรุงรักษา การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

     กองวิชาการและแผนงาน  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
     1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ
         - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภคหลัก งานจัดทำและเรียบรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา ระยะปานกลาง แผนประจำปีและแผนพัฒนาเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         - งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานศึกษาหางานหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น และงานนิติการ
         - งานบริการและเผยแพร่  มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
         - งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
         - งานบริการข้อมูลและข่าวสารท้องถิ่น  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวสารเทศบาล การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานให้บริการติดต่อสอบถาม บริการข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน หรือติดต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของเทศบาล บันทึกภาพกิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมเป็นหลักฐานประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ การดำเนินการออกอากาศเสียงตามสาย งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         - งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     กองสวัสดิการและสังคม แบ่งออกเป็น 3 งานด้วยกัน คือ
     1. งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  และทุพพลภาพ งานส่งเสริมสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
     2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
     3. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
   
  4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 มีหน้าที่ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานหลักๆ ที่ต้องรับผิดชอบดูแลก็คือ
     1. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  งานนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอนามัยโรงเรียนอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. งานด้านรักษาความสะอาดหมายถึงการจัดเก็บขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฎิกูล การล้างทำความสะอาด
     3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ควบคุมแมลง และพาหะนำโรคอื่นๆ รวมไปถึงการป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันยาเสพติดประเภทต่างๆ
     4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ กำหนดมาตรการการควบคุม  การวางแผนและการดำเนินการตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th