Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

     การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์   
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น กำหนดนโยบายในการเพื่อให้บริหารงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมโดยยึด ประชาชนเป็นฐาน ภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการ พัฒนา ซึ่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้อง ถิ่นที่ต้อง การให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า “ เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ได้รับการ บริการโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและ ประชาชน ” รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารงานเทศบาลได้อย่าง เป็นระบบ เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และจะพัฒนางานในทุก ๆ ด้านด้วยทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้าน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
     - จัดให้มีการปรับปรุง ถนนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง พร้อมท่อระบายน้ำให้ครอบ คลุมภายในเขตเทศบาล
     - ดำเนินการให้ประชาชนได้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยใช้งบประมาณของเทศบาลและประสานงานงบของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น การขยายเขตการประปา , ไฟทางสาธารณะ , โทรศัพท์ , น้ำอุปโภค – บริโภค ซึ่งการดำเนินการอย่างทั่วถึงทั้งปริมาณและคุณภาพ
ด้าน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
     - จัดทำแนวเขื่อนกั้นตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน
     - ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองรังสิตและคลองซอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
     - ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาตลอดแนวถนนรังสิต – นครนายก เพื่อดูดซับมลพิษของไอเสียจากรถยนต์
การ พัฒนาด้านสาธารณสุข มุ่งการดำเนินการให้ชาวสนั่นรักษ์ มีสุขอนามัยและจิตใจที่ดีขึ้นโดย
     - จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง
     - จัดตั้งทีมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     - จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ทำการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุก ชุมชน จัดให้มีกองทุนยาประจำหมู่บ้าน
     - ปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก , อุจจาระร่วง , โรคฉี่หนู , โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เป็นต้น
     - ปรับปรุงสุขาภิบาลของตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหารและโรงงานให้ได้มาตรฐาน
     - จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน ไม่สร้างมลภาวะ
     - จัดระบบการจัดเก็บขนขยะ และเพิ่มจำนวนถังรองรับขยะให้มีคุณภาพไม่มีขยะตกค้าง
     - ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลออกกำลังกายเป็น ประจำ โดยจัดทำลานออกกำลังกายจัดหาวิทยากรออกกำลังกายให้กับชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนและเชื่อมความสามัคคีในชุมชน , หมู่บ้าน
การ พัฒนาด้านการศึกษา
     - จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยไม่ต้องเสียธรรมเนียมค่าเล่าเรียน และจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
     - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานที่อยู่ในเขตเทศบาลให้ได้รับ การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ
     - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม สำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตเทศบาลทุกคน
     - สนับสนุนงบประมาณ , อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน สถานศึกษาของศาสนาอิสลาม และวิทยาลัย ฯ ในเขตพื้นที่
     - จัดกิจกรรมเสริมความรู้และนันทนาการให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เช่น การออกค่าย เป็นต้น
การ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
     - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับแจ้งเหตุผลและออกระงับเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     - จัดตั้งศูนย์ อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) เพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานสาธารณภัยต่าง ๆ งานกิจกรรมของทางราชการที่สำคัญ
     - ร่วมมือ และประสานงานตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณและกำลังพลกับตำรวจ เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
     - จัดให้มีโครงการสายตรวจชุมชน (เฝ้าระวังชุมชน) โดยอาศัยกำลังพลจาก อปพร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตรวจในพื้นที่ทุกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ล่อแหลมในยามวิกาล
     - จัดให้มีรถบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อนำส่งสถานีตำรวจ และโรงพยาบาล
ด้าน สังคมและชุมชน
     - จัดตั้งชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลเต็มพื้นที่
     - ส่งเสริมให้มีลานกีฬาทุกชุมชน
     - จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
     - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นนโยบายสำคัญร่วมกับนโยบายของรัฐบาล
     - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     - กองทุนหมู่บ้าน
     - กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
     - กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
     - การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล
     - การส่ง เสริมศาสนา , ศิลปะวัฒนะธรรม , ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดงานประเพณีต่าง ๆ งานวันสำคัญของชาติ และการยกย่องผู้สูงอายุและคนดี ฯลฯ
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
     - เชื่อมร้อยเครือข่ายกลุ่มอาชีพทุกระดับ เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด
     - ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบ อาชีพ
     - สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
     - ให้ความรู้และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
     - ประสานงานในการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างตลาดไม้ดอก ไม้ประดับขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่
     - สร้างตลาดน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
     - สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการออกจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ
๓. การบริหารงานเทศบาล
     - บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ , โปร่งใส , จริงใจ , ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย
     - บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม , หลักความโปร่งใส , หลักการมีส่วนร่วม , หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
     - ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น อบต. , เทศบาล , อบจ. ,กรุงเทพ มหานคร ฯลฯ หน่วยงานภาครัฐ , องค์กรเอกชน , องค์กรประชาชน ในการ พัฒนาพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย
     - พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการงาน พัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทำให้ งานมีมาตรฐาน และประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
     - ให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
     - ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในวันหยุดราชการ
     - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา และโครงการสำคัญ ๆ ของเทศบาลโดยการเปิดเวทีประชาคม
     ในการ ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ยังสนับสนุนนโยบายระดับชาติ จังหวัด อำเภอ และนโยบายระดับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต่อไป


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th