Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
 

เบอร์ติดต่อเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
: 0-2546-2191-2 
: 0-2955-8060 
admin@sananrak.go.th
 
สายตรงเทศบาล
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
หน้าห้องนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
  -หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  -ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองช่าง
  -ผู้อำนวยการกอง
  -ฝ่ายผังเมือง
  -ฝ่ายการโยธา
  -งานแผนที่ภาษี
กองการศึกษา
  -ผู้อำนวยการกอง
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  -ผู้อำนวยการกอง
  -ศูนย์บริการสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
  -ผู้อำนวยการกอง
กองคลัง
  -ผู้อำนวยการกอง
  -งานพัสดุ
  -งานจัดเก็บรายได้
  -งานการเงิน
งานทะเบียนและบัตร
  -หัวหน้างานทะเบียนและบัตร
  -งานบัตรประจำตัวประชาชน
  -ปลัดอำเภอ
  -งานทะเบียนทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ห้องวิทยุสถานีดับเพลิง
ห้องประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ชุดปฏิบัติภาคสนาม (โยธา-ไฟฟ้า-เวที)
ห้องประชุมสภา
0-2546-2190 ต่อ 100
0-2546-2191 ต่อ 106
0-2546-2190 ต่อ 204
0-2546-2191 ต่อ 200
0-2546-2191 ต่อ 202
0-2546-2191 ต่อ 205
0-2546-2191 ต่อ 206
0-2546-2191 ต่อ 300
0-2546-2191 ต่อ 301
0-2546-2191 ต่อ 302
0-2546-2191 ต่อ 303
0-2546-2191 ต่อ 304
0-2546-2191 ต่อ 400
0-2546-2191 ต่อ 401
0-2546-2191 ต่อ 402
0-2546-2191 ต่อ 500
0-2546-2191 ต่อ 501
0-2546-2191 ต่อ 502
0-2546-2191 ต่อ 506
0-2546-2191 ต่อ 600
0-2546-2191 ต่อ 601
0-2546-2191 ต่อ 700
0-2546-2191 ต่อ 701
0-2546-2191 ต่อ 702
0-2546-2191 ต่อ 703
0-2546-2191 ต่อ 704
0-2546-2191 ต่อ 800
0-2546-2191 ต่อ 801
0-2546-2191 ต่อ 802
0-2546-2191 ต่อ 803
0-2546-2191 ต่อ 804
0-2546-2191 ต่อ 111
0-2546-2191 ต่อ 112
0-2546-2191 ต่อ 222
0-2546-2191 ต่อ 333
0-2546-2191 ต่อ 444


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 แผนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รูปที่ 1)
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 แผนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รูปที่ 2)

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th