Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ประกาศเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งแรก วันที่ 2 กรกฎาคม 2551
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 8/2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ( part1 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ( part2 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part1 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part2 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part3 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part4 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๘
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๙

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th