Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนในตำบลบึงน้ำรักษ์

25 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ วัดพิชิตปิติยาราม และวัดสระบัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า 2019

25 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ดำเนินการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและประชาชนที่เข้ามาติดต่อตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

23 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ 23 มีนาคม 2563 ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ และแจกเอกสารความรู้ ณ ชุมชนเอื้ออาทรคลอง ๙, ชุมชนหมู่บ้านแสงตะวัน, ชุมชนหมู่บ้านเสนากรีนวิลล์

20 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ และแจกเอกสารความรู้ ณ ชุมชนหมู่บ้านทิพธิดาแลนด์ ๒ ,ชุมชนหมู่บ้านเทพธารินทร์ ,ชุมชนหมู่บ้านนริศรา,ชุมชนหมู่บ้านจิตภาวรรณ ,ชุมชนหมู่ ๑ บึงน้ำรักษ์(ดั้งเดิม)

20 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ 20 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนาโดยให้แต่ละกองและชุมชนต่างๆ ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน

19 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ และแจกเอกสารความรู้ ณ ชุมชนหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม ชุมชน ๑ , ชุมชน ๒ ,ชุมชน ๓

19 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ดำเนินล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ตลาดหน้าหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

18 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ โดยร่วมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อาคารสำนักงาน พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อในสำนักงานและบริเวณรอบๆ ทุกสัปดาห์

13 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th