Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ.25634 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

16 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประชุมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ประจำปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564

10 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019

09 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ บริษัท JPK MOTOR SPORT ส่งมอบข้าวสารแก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

09 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แก้ไขปัญหาผิวถนนชำรุดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทิพย์ธิดาเเลนด์

09 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายก สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ได้มอบหมายให้ ลงไปตรวจสอบใและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ต้นไม้หักโค่น

07 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และให้กำลังใจแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019

07 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช และต้นไม้ที่หักโค่น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

06 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

04 ส.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้กำลังใจกับผู้กักตัวและแนะนำวิธีการปฏิบัติป้องกันเชื้อ พร้อมทั้งแจกชุดอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th