Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

28 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ กิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ 2020

25 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

24 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2563

18 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

09 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

09 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 ก.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14 ส.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งที่ 1/2563

13 ส.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ชั้น 4

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th