Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ทม.สนั่นรักษ์ 1 ก.พ.-31 มี.ค.2563
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จะเปิดรับสมัครเด็กเพื่อทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สังกัด ทม.สนั่นรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เด็กที่จะเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีอายุอย่างน้อย 2 ปี 6 เดือน นับถึง 15 พ.ค.2563 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2) เด็กที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี นับถึง 15 พ.ค. 2563 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียน
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 90 คน
2) โรงเรียนอนุบาล ทม.สนั่นรักษ์ จำนวน 180 คน
หลักฐานและเอกสาร
1) ใบสมัครของเทศบาลที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว มารับที่เทศบาลได้
2) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 ชุด
3) สำเนาสูติบัตร ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป
6) ต้องนำเด็กมาแสดงตนในวันที่ยื่นใบสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ทม.สนั่นรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก และโรงเรียน ทม.สนั่นรักษ์ 1 และ2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2563
หมายเลขติดต่อ
กองการศึกษา โทร 0 2546 2191 2 ต่อ 400
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทม.สนั่นรักษ์ 1 โทร 0 2546 2191  2 ต่อ 402 หรือ 403
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทม.สนั่นรักษ์ 2 โทร 0 2546 2256 7


 
เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ทม.สนั่นรักษ์ 1 ก.พ.-31 มี.ค.2563
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563