Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564
          ด้วย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จะเปิดรับสมัครเด็กเพื่อทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ คือ
                   ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                   เด็กต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยเด็กที่จะเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีอายุครบ ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเด็กที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล ๑ ต้องมีอายุครบ ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
                    หมายเหตุ  เด็กที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา    
 
                   ๒. จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียน       
๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน ๙๐ คน      
      ๒.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ จำนวน ๖๐ คน
      ๒.๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒ จำนวน ๓๐ คน
๒.๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน ๑๙๐ คน      
      ๒.๒.๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑      
              ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๑๒๐ คน
      ๒.๒.๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒      
              ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๗๐ คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๐ คน
       
                   
หมายเหตุ   หากจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนแห่งหนึ่งแห่งใดมีจำนวนเกินกว่าที่จะสามารถรับเข้าเรียนได้ อาจได้รับการพิจารณาให้ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล ฯ ที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนต่ำกว่าจำนวนที่สามารถรับได้ หรือได้สิทธิเข้าเรียนด้วยวิธีการจับฉลาก
                    ๓. หลักฐานและเอกสาร
             ๓.๑ ใบสมัครของเทศบาล ฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง และถ่ายเอกสารจำนวน๑ชุด
๓.๓ สำเนาสูติบัตร ฉบับจริง และถ่ายเอกสารจำนวน๑ชุด
             ๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครองจำนวน๑ชุด                
                 ๓.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน๖รูป
๓.๖ ต้องนำเด็กมาแสดงตนในวันยื่นใบสมัคร
     หมายเหตุ   หากหลักฐานที่นำมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง จะไม่รับพิจารณา
 
                   ๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร และสัมภาษณ์
ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ และ ๒  กำหนดวันรับสมัคร และสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสมัครได้ที่
                   - ผู้ที่สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒ ยื่นใบสมัคร และสัมภาษณ์ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในวันและเวลาราชการ
                   - ผู้ที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒ ยื่นใบสมัคร และสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนที่ประสงค์เข้าเรียน ในวันและเวลาราชการ
                   ๕. วันประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าเรียน
                   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน ในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                   หมายเหตุ  ผู้ใดไม่มามอบตัว ตามวัน และเวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
                   ๖. อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตลอดปีการศึกษา
- ค่าบำรุงการศึกษา ฟรี
- ค่าอาหาร ฟรี
- ค่าอาหารเสริม (นม) ฟรี
- ค่าหนังสือเรียน / แบบเสริมทักษะ ฟรี
- ค่าวัสดุ – อุปกรณ์การเรียน ฟรี
- ค่าของใช้ส่วนตัว  เช่น  แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน ฯลฯ (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ฟรี
- ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ที่นอน , หมอน , ผ้าขนหนู ฯลฯ (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ฟรี
     ๗. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องออกเอง  (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเด็กเพิ่มเติมจากนโยบายเรียนฟรี
         ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ)
   - เครื่องแต่งกายนักเรียน ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
   - ค่าชุดพลศึกษา
   - ค่าประกันอุบัติเหตุ
 
 
                   หมายเหตุ เทศบาลฯ จะติดต่อแหล่งผลิตมาจำหน่าย ราคาตามจริง หรือผู้ปกครองจะจัดหาเองก็ได้ตามอัธยาศัย
 
 
 
                   ๘. กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน
                             ภาคเรียนที่หนึ่ง เปิดภาคเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
                                                ปิดภาคเรียน  วันที่ ๑๑ ตุลาคม
                             ภาคเรียนที่สอง  เปิดภาคเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน
                                                ปิดภาคเรียน  วันที่ ๑ เมษายน ของปีถัดไป                   
. เครื่องแต่งกาย
 
                        ๙.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ และ ๒
          นักเรียนชาย
 • เสื้อสีขาว เอวจั๊ม จับจีบที่เอวข้างละ ๒ จีบ ปกเชิ้ต ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกซ้าย และปักเครื่องหมายเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่กระเป๋าเสื้อ และปักชื่อ – นามสกุล เหนือขอบบนกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า
 • กางเกง ขาสั้นสีกรมท่า ใส่ยางยืดที่เอวจีบรูด
  ถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำติดกระดุมแบบนักเรียน
          นักเรียนหญิง
 • เสื้อสีขาว ปกบัวมนผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกซ้าย และปักเครื่องหมายเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่กระเป๋าเสื้อ และปักชื่อ – นามสกุล เหนือขอบบนกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า
  กระโปรงสีกรมท่า ใส่ยางยืดที่เอวจีบรูด
  ถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำมีสายรัดแบบนักเรียน
          เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
 
                        ๙.๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ และ ๒
          นักเรียนชาย
 • เสื้อสีขาว เอวจั๊ม จับจีบที่เอวข้างละ ๒ จีบ ปกเชิ้ต ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกซ้าย และปักเครื่องหมายเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่กระเป๋าเสื้อและปักชื่อ – นามสกุล เหนือขอบบนกระเป๋า ด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า
 • กางเกง ขาสั้นสีกรมท่า ใส่ยางยืดที่เอวจีบรูด
  ถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำติดกระดุมแบบนักเรียน
          นักเรียนหญิง
 • เสื้อสีขาว ปกบัวมนผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกซ้าย และปักเครื่องหมายเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่กระเป๋าเสื้อ และปักชื่อ – นามสกุล เหนือขอบบนกระเป๋า ด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า
  กระโปรงสีกรมท่า ใส่ยางยืดที่เอวจีบรูด
  ถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำมีสายรัดแบบนักเรียน
 
 
 
 
          เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
                   ๑๐. อุปกรณ์การเรียน
     เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
                   ๑๑. เครื่องใช้สำหรับนักเรียน
                        ๑๑.๑ เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แก้วน้ำ(แบบมีหู), สบู่, หวี, แป้ง ฯลฯ  
                        ๑๑.๒ เครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ที่นอน, หมอน, ผ้าขนหนู ฯลฯ 
                    ๑๒. อาหารสำหรับเด็ก
              เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  จัดอาหารให้  ๓  เวลา  ฟรี  ดังนี้
              ๑๒.๑       เวลา  ๑๐.๐๐  น.                อาหารเสริม (นม)
              ๑๒.๒       เวลา  ๑๑.๐๐  น.                อาหารกลางวัน
๑๒.๓       เวลา  ๑๔.๐๐  น.                อาหารว่าง
                   ๑๓. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
๑๓.๑ ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางสถานศึกษาออกให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากสถานศึกษาโดยเด็ดขาด
๑๓.๒ การรับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองต้องไม่นำเด็กส่งต่อเจ้าหน้าที่ / ครู / ผู้ดูแลเด็ก ก่อนเวลา  ๐๗.๐๐ น. และมารับกลับต้องไม่ช้ากว่า ๑๗.๐๐ น.ทั้งนี้ เพราะไม่ประสงค์ให้นักเรียนอยู่โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตเป็นคราว ๆ ไป
๑๓.๓ ห้ามนักเรียนนำเครื่องใช้ เครื่องเล่น ที่อาจเกิดอันตรายมาที่สถานศึกษาโดยเด็ดขาด ห้ามนักเรียนสวม หรือนำเครื่องประดับ ที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์ ฯ หากฝ่าฝืน และเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓.๔ หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อ
       - กองการศึกษา โทร. ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ - ๒ ต่อ ๔๐๐
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑
                                  โทร. ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ - ๒ ต่อ ๔๐๒ และ ๔๐๓
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒
                                  โทร. ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๒๕๖ – ๗
                                  ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564