Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมประจำวันที่ 23 เมษายน 2563
Responsive image
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาเลเมืองสนั่นรักษ์ ภายใต้การดำเนินงานของนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล (นายกอ่าง) นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรักและห่วงใย ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในขณะที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้ดำเนินการแจก หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด 1 ลิตร ที่ชุมชน ตลาดคลอง 13, ชุมชนมัสยิดเลาะหมัดรัศมี ,ชุมชนคลองตัน ,ชุมชนมูฮัด, ชุมชน หมู่ 14 พัฒนาฝั่งใต้ , บ้านเรือนประชาชน หมู่ 5 บึงน้ำรักษ์ ,ชุมชนเดอะเลกาซี่ ,หมู่บ้านริมน้ำ, บ้านเรือนประชาชน หมู่ 3 บึงน้ำรักษ์ ชุมชนหมู่ 1 บึงน้ำรักพัฒนา ,หมู่บ้านจิตภาวรรณ ,หมู่บ้านเทพธารินทร์,หมู่บ้านทิพธิดาแลนด์
         
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563