Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ (นายกอ่าง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุ ในคลอง 14 พัฒนาฝั่งใต้
Responsive image
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ (นายกอ่าง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุ ในคลอง 14 พัฒนาฝั่งใต้ ได้แก่
-นางสนิท เฟื่องขวัญ 68 ปี
-นางมาเรียม มังดา 89 ปี
-นาซารีนะ มังคา อายุ 58ปี
-นางนงนภัส ภัสนันรัส อายุ 76 ปี
-นางสมศรี สมบูรณ์ อายุ 81 ปี
-นางมีเนอะห์ สันประเสริฐ อายุ 74 ปี
-นางวรรณณี สันประเสริญ อายุ 78 ปี
-นายสุเทพ โต๊ะหวัง อายุ 80 ปี
-นางซามีนะ มณีวงศ์ อายุ 80 ปี
รวมทั้งได้มอบเตียงปรับระดับให้กับ นายมูหะหมัด หวังตัน อายุ 63 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก...
         
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563