Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์้ำเนินการจัดโครงการวันเข้าพรรษาและได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563
Responsive image
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์้ำเนินการจัดโครงการวันเข้าพรรษาและได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 โดยนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล ได้มอบให้พรมมา ดวนใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง พุทธศาสนิกชน และเยาวชน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ทั้งนี้ เทศบาลสนั่นรักษ์ ได้มีกำหนดถวายเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา จึงขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนที่สนในเข้าร่วมพิธีโดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 6 กรกฏาคม 2563
เวลา 08.00 น ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน เด็กและเยาวชน พร้อมกันที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เวลา 08.30 น. เคลื่อนเทียนจำนำพรรษา ออกจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อนำไปถวายวัดพร้อมทำพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพิชิตปิตยาราม
เวลา 09.30 น. ทำพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสระบัว
เวลา 10.30 น. ทำพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดขุมแก้ว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก... 
https://www.facebook.com/Thana5523/posts/152982152995456
         
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563