Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
จัดประชุมสัมมนาโครงการวิถีท่องเที่ยวชุมชนภาคเกษตร
Responsive image
สภาเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยการนำของ นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาโครงการวิถีท่องเที่ยวชุมชนภาคเกษตรขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยมี นายคมสันต์ เจริญอาจ นายอำเภอธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นแหล่งสาธิตและเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนจากกาจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอื่นๆ การประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าว ยังได้ให้ความสนใจบันทึกภาพกิจกรรม “ปั่นไป ชิมไป” ที่เชิญชวนผู้รักการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร และร่วมชิมผักสด ปลอดสารพิษ ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในอนาคต
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2558

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th