แนะนำเทศบาล

ภารกิจ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 6 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ เทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับที่ - 13) พ.ศ. 2552
พรบ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562​
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

ร้องเรียน / ร้องทุกข์