ร้องเรียน / ร้องทุกข์

งานทะเบียนและบัตร

plus minus
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
21 สิงหาคม 2564

การชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม

plus minus
การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
25 ธันวาคม 2562
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
25 ธันวาคม 2562
กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
25 ธันวาคม 2562
ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น
25 ธันวาคม 2562
กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
25 ธันวาคม 2562
ประกาศกระทรวงการคลังพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน
25 ธันวาคม 2562
ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมุลค่าฐานภาษี
25 ธันวาคม 2562
ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมูลนิธิ
25 ธันวาคม 2562
ประกาศมท(การดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินฯ)
25 ธันวาคม 2562
ประกาศร่วมกรณีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
25 ธันวาคม 2562
ประกาศร่วมยกเว้นกรณีบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์เกษตรกรรม
25 ธันวาคม 2562
ประกาศร่วมหลักเกณฑ์เกษตรกรรม
25 ธันวาคม 2562
ประกาศร่วมหลักเกณฑ์ที่อยู่อาศัย
25 ธันวาคม 2562
พ.ร.ฎ.ลดภาษีปี 2563
25 ธันวาคม 2562
พ.ร.ฏ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
25 ธันวาคม 2562
รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ล่าสุด)
25 ธันวาคม 2562
ระเบียบมทว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีทั่ดินฯ
25 ธันวาคม 2562
สรุปสาระสำคัญกฎหมายลำดับรองภาษีที่ดินแล
25 ธันวาคม 2562
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
25 ธันวาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

plus minus
ใบคำร้องทั่วไป
21 สิงหาคม 2564

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

plus minus
คำร้องทั่วไป
21 สิงหาคม 2564

อื่นๆ

plus minus
ใบคำร้องทั่วไป
21 สิงหาคม 2564

ร้องเรียน / ร้องทุกข์