ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
พิกัดของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ละติจูด/ลองติจูด
14°04'15.4"N 100°52'07.3"E
14.070951, 100.868699

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ : 0 2546 2191 2
โทรสาร : 0 2955 8060

หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
• หน้าห้องนายกเทศมนตรี
0 2546 2190 ต่อ 100
• รองนายกเทศมนตรี
0 2546 2191 ต่อ 106
• ปลัดเทศบาล
0 2546 2190 ต่อ 204
• สำนักปลัดเทศบาล
0 2546 2191 ต่อ 200
• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0 2546 2191 ต่อ 206
• กองช่าง
0 2546 2191 ต่อ 300
• ผู้อำนวยการกอง
0 2546 2191 ต่อ 301
• ฝ่ายผังเมือง
0 2546 2191 ต่อ 302
• ฝ่ายการโยธา
0 2546 2191 ต่อ 303
• งานแผนที่ภาษี
0 2546 2191 ต่อ 304
• กองการศึกษา
0 2546 2191 ต่อ 400
• ผู้อำนวยการกอง
0 2546 2191 ต่อ 401
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0 2546 2191 ต่อ 402
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0 2546 2191 ต่อ 500
• ผู้อำนวยการกอง
0 2546 2191 ต่อ 501
• ศูนย์บริการสาธารณสุข
0 2546 2191 ต่อ 502
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0 2546 2191 ต่อ 506
• กองสวัสดิการสังคม
0 2546 2191 ต่อ 600
• ผู้อำนวยการกอง
0 2546 2191 ต่อ 601
• กองคลัง
0 2546 2191 ต่อ 700
• ผู้อำนวยการกอง
0 2546 2191 ต่อ 701
• งานพัสดุ
0 2546 2191 ต่อ 702
• งานจัดเก็บรายได้
0 2546 2191 ต่อ 703
• งานการเงิน
0 2546 2191 ต่อ 704
• งานทะเบียนและบัตร
0 2546 2191 ต่อ 800
• งานบัตรประจำตัวประชาชน
0 2546 2191 ต่อ 804
• ประชาสัมพันธ์เทศบาล
0 2546-2191 ต่อ 111
• ห้องวิทยุสถานีดับเพลิง
0 2546 2191 ต่อ 112
หน่วยงาน
เว็บลิงก์
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กรมบัญชีกลาง
• กรมบัญชีกลาง
• กรมบัญชีกลาง
• กรมบัญชีกลาง

กระดานถาม-ตอบ​

แผนที่และพิกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์