ข้อมูลบริการ

แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)

งานทะเบียนและบัตร

plus minus
หนังสือมอบหมาย

จ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพ

plus minus
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือมอบอำนาจเพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

plus minus
ใบคำร้องทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

plus minus
ใบคำร้องทั่วไป

บริการข้อมูลข่าวสาร

plus minus
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

บริการสาธารณสุข

plus minus
ใบคำร้องทั่วไป

ขอรับเงินภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างคืน

plus minus
คำร้องคัดค้านภาษี
แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
อุทธรณ์คำสั่งคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ

plus minus
ขอรับเงินภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างคืน
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
คำขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คำร้องคัดค้านภาษี
แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มขอตรวจเอกสาร
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
หนังสือมอบหมาย
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
อุทธรณ์คำสั่งคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี
เอกสารขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนอาคาร
เอกสารแจ้งการขอขุด-ถมดิน
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Step 1 of 2

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ร้องเรียน / ร้องทุกข์