ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรม

การจัดการประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำลบนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำลบนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การประชุมดังกล่าวข้างต้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จากเทศบาลที่เป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่ภาคกลางทั้ง 16 จังหวัด จำนวน 1,000 คน โดยประมาณ
การประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก นายชยาวุฒิ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการนำไปพัฒนา บริหารงานในพื้นที่เทศบาลดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง ต่อไป