ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และประชาคมระดับเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และประชาคมระดับเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ชั้น1