ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั่วไป

สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (QR Code) สื่อวีดีทัศน์ 40 ตอน และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)