แนะนำเทศบาล

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ตั้งแต่คลองซอยที่ 9 ถึง คลองซอยที่ 14 สำหรับใช้ส่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในด้านกสิกรรม ภูมิประเทศเหมาะกับการทำนา ทำสวน และทำไร่ เพราะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร้องเรียน / ร้องทุกข์