โครงสร้างองค์กร

Consectetur senectus est. Consectetur senectus est.
icon ภารกิจของส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Step 1 of 2

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ร้องเรียน / ร้องทุกข์