แนะนำเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์ และนโยบาย

วิสัยทัศน์

” เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน “

นโยบาย

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

คำประกาศ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และผมได้รับเลือกตั้งจาก ประชาชนในพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองสนั่นรักษ์นั้น

ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และพร้อมที่จะรับฟังความ คิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติให้ผมเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อีกครั้งหนึ่ง ผมขอปวารณาตนว่าจะทุ่มเทอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละและ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่่ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ตั้งไว้

โดยจะสร้างเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมและบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนและสอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล ยึดแนวคิดหลักในการบริหารโครงการ

กิจกรรมตามนโยบายเพื่อสร้างความสามัคคี
และการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน

โดยกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ดังนี้

number icon

นโยบายเร่งด่วน

image
 1. จัดตั้งศูนย์การแพทย์ (ปฐมภูมิ) โดย พัฒนา “ศูนย์บริการสาธารณสุข” ให้เป็น สถานบริการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน แผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน เป็นต้น
 2. แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ส่งเสริมให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะและคัดแยก ขยะต้นทาง แก่พี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนโดยทำโครงการธนาคารขยะ ในแต่ละชุมชนจัดหายานพาหนะ (รถเก็บขยะ) และบุคลากรในการจัดเก็บขยะ ให้เพียงพอ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเมืองอัจฉริยะ “เน้นความปลอดภัย ใส่ใจทุกปัญหา” ให้มีระบบบริหารความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV ให้ประชาชนอุ่นใจด้วยระบบ คัดกรองภาพโดยใช้ AI เพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ให้มีระบบรับ แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน Application บนมือถือ เพื่อให้ประชาชน สามารถสื่อสาร กับเทศบาล แจ้งเรื่องร้องเรียน นัดหมาย และได้รับการแก้ไขปัญหาเดือดร้อน อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เสมือนมีเทศบาลอยู่บนมือถือ
 3. พิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนหย่อม ที่ชำรุดทรุดโทรมเพราะขาด การดูแลและบำรุงรักษา ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม ให้พี่น้องประชาชนได้ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย อีกทั้งยังทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองสวยงามและน่าอยู่
 4. จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทำตาม กฎหมาย เพื่อเป็นแหล่งทุน แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
number icon

นโยบายด้าน
การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน
ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา ระบบระบายน้ำและคูคลอง เป็นต้น

image
number icon

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

image
 1. ส่งเสริมอาชีพ จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ในด้านการพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาตลาด ที่สามารถรองรับได้
 2. ปั้นคนรุ่นใหม่ สร้างรายได้ บนสื่อออนไลน์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ และการผลิตสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถ เชิงธุรกิจในอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ facebook IG TikTok ยูทูป เป็นต้น จัดอบรมเป็นรุ่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อบรมทั้งภาค ทฤษฎีและปฏิบัติจริง พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีโอกาสต่อยอด สร้างเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของครอบครัวต่อไป
 3. ศูนย์คลายทุกข์ จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์ โดยการประสานงานจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน การทำมาหากินของพี่น้องประชาชนมาให้คำปรึกษา และแนะนำในการเข้าถึงแหล่งทุนที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ
number icon

นโยบายด้านสังคม

image
 1. สนโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลของเทศบาลให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
  • ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชุมชน
  • รักษาจารีตประเพณี ดูแลฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง เป็นต้น
 2. นโยบายด้านสาธารณสุข
  • สุขภาพดี มีสุข ทุกเพศทุกวัย” ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นศูนย์การแพทย์ฯ สนั่นรักษ์ (ปฐมภูมิ)
  • การกายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการฟื้นฟู โดย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟู ประสานงาน ร่วมกับ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริการเชิงรุก ติดตามเยี่ยมบ้าน และครอบครัว
  • ส่งเสริมและให้การสนับสนุน อสม. บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ พี่น้องประชาชน จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ในด้านสุขภาพ
number icon

นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

image

ส่งเสริมและให้การสนับสนุน อปพร. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และ ทักษะใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง ประชาชน ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยจะพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของเทศบาล การบริหารงานต้องโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น มีการพัฒนา
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและบริหารงาน เพื่อประชาชนได้รับบริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงานให้น้อยลง พนักงานเทศบาลจะต้อง
ปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน

“ แต่การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงพี่น้องประชาชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสนับสนุน แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต่อไป “
ขอขอบคุณครับ

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ร้องเรียน / ร้องทุกข์