โครงสร้างองค์กร

Consectetur senectus est. Consectetur senectus est.

คณะผู้บริหาร

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

0 2546 2191 ต่อ 100

นายทวีชัย พันธ์ทอง

รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

0 2546 2191 ต่อ 106

นายประณีต ดีหมี

รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

0 2546 2191 ต่อ 106

นายบุญชัย ทรัพย์เจริญกุล

รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

0 2546 2191 ต่อ 106

นายพสิษฐ์ ดิษฐวิบูลย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

0 2546 2191 ต่อ 106

นายมนัส เอื่ยมรัตนโยธิน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

0 2546 2191 ต่อ 106

นายเนื่อง เจริญจันทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

0 2546 2191 ต่อ 106

ร้องเรียน / ร้องทุกข์