แนะนำเทศบาล

แผนที่เทศบาล

เนื้อที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีพื้นที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตั้งแต่คลอง 9 -14
ซึ่งประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์ แยกหมู่บ้านเป็นรายตำบลได้ดังนี้
ตำบลบึงสนั่น มีหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่ ตำบลบึงน้ำรักษ์ มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่

ร้องเรียน / ร้องทุกข์