ข้อมูลบริการ

icon คู่มือการปฏิบัติงาน

สรุปพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่

คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์