รายงาน / เอกสาร

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งปฏิบัติงาน

plus minus
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเดมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่ง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ 1603/2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เทศบาลเมืองสนันรักษ์เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนันรักษ์ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
คำสั่ง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ 313/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
คำสั่่ง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ 1/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัด
คำสั่ง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด

คำสั่งทั่วไป

plus minus
คำสั่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
คำสั่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน
21 สิงหาคม 2564
คำสั่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
21 สิงหาคม 2564

ประกาศราคากลาง

plus minus
ประกาศราคากลาง
21 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

plus minus
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณตลาดพรธิสาร หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปริมาณงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,691.00 ตารางเมตร ผิวทางเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบุญวงศ์ (พงษ์เจริญ) หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/2/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) บริเวณเลียบคลอง 11 ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก ปท 3009 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) บริเวณซอยแป๊ะฮก หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิม) บริเวณซอยสุดมนัส หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ บริเวณซอยข้างศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยวาก๊าฟดารุ้ล หมู่ที่ 5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยซัลออยล์ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยมูฮัด หมู่ที่ 5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากเดิม) บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากเดิม) บริเวณชุมชนหมู่บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) บริเวณเลียบคลอง 11 ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก ปท 3009 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) บริเวณซอยแป๊ะฮก หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณเลียบคลอง 13 ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก ปท 3012 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยข้างศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิม) บริเวณซอยสุดมนัส หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากเดิม) บริเวณชุมชนหมู่บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากเดิม) บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบุญวงศ์ (พงษ์เจริญ) หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมดินอัดแน่นพร้อมก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยไชยรุ่งทรัพย์ หมู่ที่1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)บริเวณในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็ป) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณตลาดพรธิสาร หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,691.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยไชยรุ่งทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดสระบัวไปทางสะพานสุภาพงษ์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดสระบัวไปทางสะพานสุภาพงษ์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยนวลศรี หมู่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่รวมแล้วน้อยกว่า 2000 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร บริเวณซอยว่าก๊าฟดารุ้ล หมู่ที่ 5 ตำบลบีงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ่ลแค็ป) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดสระบัวไปทางสะพานสุภาพงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างหมู่บ้านมัฆวาน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยนวลศรี หมู่ที่4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยนวลศรี หมู่ 4 ตำบลบึงสนั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณแยกทางหลวง ปท.3012 (ถนนจากมหาวิทยาลัยกากีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพถึงชุมชนคลองตัน) หมู่ที่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยถนอมจิตร(ซอยคู่) หมู่ที่2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างหมู่บ้านมัฆวานรังสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบศูนย์การแพทย์ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งเมนส่งน้ำประปา ความยาวรวม 45 เมตร บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถนนลูกรัง (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติก ของเดิม) บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร แต่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยถนอมจิตร (ซอยคู่) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
20 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็ป) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณแยกทางหลวง ปท.3012 (ถนนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพถึงคลองตัน) หมู่ที่3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ณ แยกทางหลวง ปท.3012 (ถนนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพถึงคลองตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรงระบบท่อเมนส่งน้ำประปา ความยาวรวม 45 เมตร บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง9 หมู่ที่1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกของเดิม) บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565
21 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างหมูบ้านมัฆวาน หมู่ที่3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณชั้น4 ฝั่งตะวันออกของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยวาก๊าฟ2 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 เมษายน 2565
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยไทยริชฟูดส์ กรุ๊ป หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เมษายน 2565
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสะพานคลองตันถึงประตูน้ำไซฟ่อน หมู่5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ผิวทางเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565
25 มีนาคม 2565
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางเชื่อมวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีกับถนน ปท3012 หมู่3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มีนาคม 2565
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปา ความยาวรวม 28 เมตร บริเวณหมู่บ้านเอื้อาทร คลอง 10/2 หมู่1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มีนาคม 2565
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. จำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณ หมู่1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มีนาคม 2565
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานค.ส.ล.จำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณ หมู่1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
17 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565
3 มีนาคม 2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 สิงหาคม 2564
(ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติก บริเวณซอยวาก๊าฟ 2 หมู่ที่ 5 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
1 เมษายน 2565

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

plus minus
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565)
22 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565
17 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
8 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564
25 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
6 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2564
7 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
8 พฤษจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
21 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
21 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564
21 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
21 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
21 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
21 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองวิชาการและเเผนงาน พ.ศ.2563
21 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563
21 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
21 ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
1เมษายน 2565

ประกาศต่างๆ

plus minus
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถื่น พ.ศ. 2566
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2-4 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 พ.ศ. 2567 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 พ.ศ. 2567
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565
3/03/2566
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 และอำเภอธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และเขตเลือกตั้งที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
29/01/2566
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29/01/2566
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การโอนพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2565
ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ซึ่งต้องเสียภาษีประจำปี 2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การผ่อนชำระค่าภาษีป้าย
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมระดับเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ.2566
12 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
17 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
3 สิงหาคม 2565
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของเทศบาลเมืองสนันรักษ์
21 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "เที่ยวรอบรั้ว ทั่วสนั่นรักษ์"
12 ก.ค. 2564

ร้องเรียน / ร้องทุกข์