นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผูใ้ชบริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลข โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรด ปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใชใ้นการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้าน้ัน (Referring Website Addresses) 
  4. เทศบาลเมืองสนั่นรักษขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (  Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บ ไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่างได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์ เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลเมืองสนั่นรักษเ์ท่านั้น
  2. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน เท่านั้น 
  3. ในกรณีที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ในกิจการ หรือกิจกรรมของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เป็นต้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ

และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคล  ดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล  ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เทศบาลเมืองสนั่นรักษทราบในหน้าเว็บไซต์ 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลเมือง สนั่นรักษ์จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับ ข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าง เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol  เป็นต้น 

การใช้คุกกี้(Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของ ผูใ้ช้บริการ และเมื่อมีการติดต้งัขอ้ มูลดังกล่าวไวใ้นระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้“คุกกี้” ก็จะทําให้ เว็บไซต์เทศบาลเมืองสนั่นรักษสามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้ นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้“คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป 

หากท่านเลือกใช้“คุกกี้”แลว้ ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะนำข้อมูลที่“คุกกี้” ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเทศบาลเมืองสนนั่ รักษเพื่อปรับปรุ ์ ง คุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองสนนั่ รักษต่อไป ์ 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองสนนั่ รักษอาจทําการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้ ์ แจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า ท้งัน้ีเพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดงัน้ัน เทศบาล เมืองสนนั่ รักษจ์ึงขอแนะนาํให้ผูใ้ชบ้ ริการอ่านนโยบายการคุม้ครองขอ้ มูลส่วนบุคคลทุกคร้ังที่เยี่ยมชม หรือ มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกบัเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต่อไป

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Step 1 of 2

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ร้องเรียน / ร้องทุกข์