รายงาน / เอกสาร

แผนงานต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

plus minus
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
21 สิงหาคม 2564

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

plus minus
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ2566-2570)
11 พฤษภาคม 2565
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565
11 พฤษภาคม 2565
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2561 - 2565)
21 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
21 สิงหาคม 2564

แผนการดำเนินงาน

plus minus
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 มกราคม พ.ศ.2566
(ร่าง)แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
21 สิงหาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
21 สิงหาคม 2564
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
21 สิงหาคม 2564

แผนการใช้จ่ายเงิน

plus minus
5.1.4 (1) แผนการใช้จ่ายเงินปี2560
21 สิงหาคม 2564
5.1.4 (2) แผนการใช้จ่ายเงินปี2561
21 สิงหาคม 2564
5.1.4 (3) แผนการใช้จ่ายเงินปี2563
21 สิงหาคม 2564
5.1.4 (4) แผนการใช้จ่ายเงินปี2564
21 สิงหาคม 2564
5.1.4 (5) แผนการใช้จ่ายรวมกองคลังปี2564
21 สิงหาคม 2564

แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

plus minus
แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่องการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้ิองกันการทุจริต ถึงปี พ.ศ 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนอัตรากำลัง

plus minus
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
26 เมษายน 2565
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
21 สิงหาคม 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

plus minus
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเทศบาลสนั่นรักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 สิงหาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเทศบาล
21 สิงหาคม 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

plus minus
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/65
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 ตุลาคม 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 สิงหาคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

plus minus
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าที่
8 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสวัสดืการสังคม
8 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล
8 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 พฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

plus minus
ไม่มีข้อมูล
21 สิงหาคม 2564

ร้องเรียน / ร้องทุกข์