รายงาน / เอกสาร

รายงานต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

plus minus
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2561-2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
1เมษายน2565
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติงาน

รายงานทางการเงิน

plus minus
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาศ3
23 กรกฎาคม 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน2565
17 พฤษภาคม 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
11 เมษายน 2565
งบแสดงผลการดำเนินการงานงบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 เมษายน 2565
งบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาศ1
21 สิงหาคม 2564
งบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาศ2
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_กพ.64
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_กย.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_ตค.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_ธค.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_พค.64
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_พย.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_มค.64
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_เมย.64
21 สิงหาคม 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
1เมษายน2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

plus minus
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
23 มีนาคม 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2564
13 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
4 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยาย
21 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
21 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
21 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการ

plus minus
รายงานผลการประเมิน ITA 2564
21 สิงหาคม 2564

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

plus minus
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ธันวาคม 2563

รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

plus minus
รายงานผลประเมินคุณธรรม ita 61
7 กรกฎาคม 2564
รายงานผลประเมินคุณธรรม ita 62
7 กรกฎาคม 2564
รายงานผลประเมินคุณธรรม ita 63
7 กรกฎาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวม

plus minus
ไม่มีข้อมูล
21 สิงหาคม 2564

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

plus minus
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
รายงานผลหารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
นโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแห่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
กำหนดมาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้กิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์ โปร่งใส สุจริตให้เเก่พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก คนไทย ไม่โกง

อื่นๆ

plus minus
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเหตุน่ารำคาญ ประจำปีงบประมาณ 2565
17 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการออกใบอณุญาตประกอบกิจการและหนังสือรับรองการแจ้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
17 ตุลาคม 2565
รายงานการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุประจำปี 2564
21 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบสำรวจความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

ร้องเรียน / ร้องทุกข์