รายงาน / เอกสาร

รายงานต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

plus minus
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2561-2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
1เมษายน2565
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติงาน

รายงานทางการเงิน

plus minus
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาศ3
23 กรกฎาคม 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน2565
17 พฤษภาคม 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
11 เมษายน 2565
งบแสดงผลการดำเนินการงานงบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 เมษายน 2565
งบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาศ1
21 สิงหาคม 2564
งบแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาศ2
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_กพ.64
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_กย.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_ตค.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_ธค.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_พค.64
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_พย.63
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_มค.64
21 สิงหาคม 2564
รายรับรายจ่าย_เมย.64
21 สิงหาคม 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
1เมษายน2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

plus minus
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2564
13 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
4 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยาย
21 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
21 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
21 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
21 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
21 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการ

plus minus
รายงานผลการประเมิน ITA 2564
21 สิงหาคม 2564

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

plus minus
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ธันวาคม 2563

รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

plus minus
รายงานผลประเมินคุณธรรม ita 61
7 กรกฎาคม 2564
รายงานผลประเมินคุณธรรม ita 62
7 กรกฎาคม 2564
รายงานผลประเมินคุณธรรม ita 63
7 กรกฎาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวม

plus minus
ไม่มีข้อมูล
21 สิงหาคม 2564

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

plus minus
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
รายงานผลหารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
นโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแห่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
กำหนดมาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้กิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์ โปร่งใส สุจริตให้เเก่พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก คนไทย ไม่โกง

อื่นๆ

plus minus
รายงานการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุประจำปี 2564
21 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบสำรวจความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564