นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับเข้าถึงสร้างส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล,ข้อความลายลักษณ์อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ดนตรี , ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ รูปภาพอื่นๆ โดยเป็น ส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่า จะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทานทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ออกจากบริการซึ่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือ ถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผูใ้ช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือ ขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการไฟลเ์อกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
2.7 ในกรณีที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง 3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ 3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ 3.5 ผูใ้ช้บริการจะไม่ทำสำเนาคัดลอกทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือ ขายต่อ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์โดยชัดแจ้งให้ทำ เช่นนั้นได้ 3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ 3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออา นวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ เท่าน้นั เทศบาลเมืองสนนั่ รักษมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ์ ตลอดจนความรับผิดชอบในเน้ือหาขอ้ มูลของเว็บไซต์น้ัน ๆ และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ไม่รับผิดชอบต่อ เน้ือหาใดๆ ที่แสดงบนเวบ็ ไซตอ์ื่นที่เชื่อมโยงมายงัเวบ็ ไซตข์องเทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์หรือต่อความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ 4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยง มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสนนั่ รักษได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือ แต่หากต้องการ ์ เชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์น้ีจะตอ้งไดร้ับความยินยอมเป็นหนงัสือจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แลว้เท่าน้นั และในการให้ความยินยอมดงักล่าว เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดเงื่อนไข ใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะไม่รับผิดชอบ ต่อเน้ือหาใดๆ ที่แสดงบนเวบ็ ไซตท์ ี่เชื่อมโยงมายงัเวบ็ ไซตข์องเทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์หรือต่อความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชเ้วบ็ ไซตเ์หล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการ กระทำ ใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์หรือผู้ให้อนุญาตแก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์หรือผู้ให้อนุญาตแก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น จะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไทย