นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซตข์องเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซตข์องเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั ในการรักษาความมนั่ คงปลอดภยัเวบ็ ไซต์เพื่อปกป้อง ข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทําลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไมมีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลจึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัเว็บไซต์โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ช้นั สูง ด้วยเทคโนโลยีSecured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกคร้ังที่มีการทาํ ธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของเทศบาลเมืองสนนั่ รักษทําให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https:// 

เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใชในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมนั่ คงปลอดภยัโดยทวั่ ไปที่กล่าวขา้งตน้แลว้ เทศบาลเมืองเมือง สนนั่ รักษย์งัใชเ้ทคโนโลยรีะดบั สูง ดงัต่อไปน้ีเพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 

  • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถอนุมัติ เท่านั้น จึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ 
  • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใหบ้ ริการจะมีการติดต้งัSoftware ป้องกัน Virus ที่มี ประสิทธิภาพสูง และ Update อย่างสมํ่าเสมอแล้ว เทศบาลเมืองสนนั่ รักษย์งัไดต้ิดต้งั Scan Virus Software  บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย 

–     Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชวั่ คราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าต่างมีความจําเป็นต้องใช้ Cookies จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก 

–        Auto Log off ในการใช้บริการของเทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกคร้ัง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทําการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละ บริการทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่าเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะมีมาตรฐานเทคโนโลยี และวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอํานาจตามที่กล่าว ข้างต้นแล้วก็ตามแต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ  ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาด 

จากการถูกทําลาย หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจาก อำนาจได้ดังนั้น ท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

– ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกัน กรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์ 

– ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไวที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัส  ในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

– ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Step 1 of 2

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ร้องเรียน / ร้องทุกข์